ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

მიღება სამაგისტრო პროგრამებზე 2017

ქუთაისის უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი 2017-18 სასწავლო წლისათვის გთავაზობთ მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამებს:

 1. „საფინანსო,საბანკო და სადაზღვევო საქმე“
 2. „ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი“.

მისაღები გამოცდა სპეციალობის საგანში ჩატარდება წერითი ფორმით, ბილეთში მოცემული იქნება 3 საკითხი, გამოცდის მაქსიმალური შეფასებაა 100 ქულა, მინიმალური - 51 ქულა.  გამოცდა ჩატარდება 2017 წლის 2 ოქტომბერს 11 საათზე.

 1. წარმოსადგენი საბუთები:
 • ბაკალავრის/მაგისტრის/დოქტორის დიპლომის დედანი და ქსეროასლი ან, თუ დიპლომი არაა გაცემული, შესაბამისი ცნობა საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან, რომელმაც მიანიჭა აკადემიური ხარისხი
 • დიპლომის დანართი
 • 4 ცალი ფერადი ფოტოსურათი  ზომით 3x4 სმ და მისი ელექტრონული ასლი CD დისკზე
 • პირადობის მოწმობა და მისი ქსეროასლი
 • მიწერის მოწმობა ან სამხედრო ბილეთი და მისი ქსეროასლი (ვაჟებმა)

 

 1. საგამოცდო საკითხები:

 

        „საფინანსო,საბანკო და სადაზღვევო საქმე

 1. ფულისწარმოშობა, არსი, ფუნქციებიდასახეები
 2. ფუდისმიმოქცევისარსიდასახეები
 3. ფულისთეორიები
 4. ფულისმასადაფულადიაგრეგატები
 5. ფულის მასა და ფულის მიმოქცევის სიჩქარე
 6. ფულადისისტემადამისიელემენტები.
 7. საქართველოსფულადისისტემა
 8. ინფლაციისარსი, მისიგამომწვევიმიზეზებიდაშედეგები
 9. ინფლაცია საქართველოში, ანტიინფლაციური პოლიტიკის მეთოდები
 10. სასესხოკაპიტალისბაზრისარსი, ფუნქციები დასტრუქტურა
 11. სასესხო კაპიტალის ბაზრის განვითარების ეროვნული თავისებურებები
 12. კრედიტი, როგორცკაპიტალისდაგროვებისფორმა, მისიარსიდაფუნქციები
 13. კრედიტისფორმებიდაგაცემისპირობები. დაკრედიტებისპრინციპები
 14. კრედიტისთეორიებისძირითადიმიმართულებები
 15. თანამედროვესაკრედიტოსისტემისარსი, სტრუქტურადაფუნქციონირებისმექანიზმი
 16. საქართველოს საკრედიტო სისტემა
 17. ცენტრალურიბანკებისარსიდაფუნქციები
 18. საქართველოს ეროვნული ბანკის ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა
 19. სპეციალიზირებულისაფინანსო-საკრედიტოდაწესებულებები
 20. კომერციულიბანკებისლიკვიდობადაგადახდისუნარიანობა
 21. საბანკომენეჯმენტიდასაბანკომარკეტინგი
 22. კომერციულიბანკებისრესურსები
 23. მსესხებლისკრედიტუნარიანობადამისიგანსაზღვრისმეთოდიკა
 24. კომერციულიბანკებისარსიდაფუნქციები
 25. კომერციულიბანკებისოპერაციები
 26. კომერციულიბანკებისლიზინგურიდაფაქტორინგულიოპერაციები
 27. კომერციულიბანკებისსავალუტოოპერაციები
 28. კომერციული ბანკების სასესხო ოპერაციების რეგულირება
 29. საბანკორისკების მართვადამათიანალიზი
 30. ფინანსურიბაზარი, მისიროლიფინანსურირესურსებისმობილიზაციასადაგანაწილებაში
 31. ფულადი ურთიერთობები და ფინანსური ბაზარი
 32. ფასიანი ქაღალდების სახეები: აქცია, ობლიგაცია
 33. ფასიანიქაღალდებიდამათიმიმოქცევისკანონზომიერებები
 34. ფასიანიქაღალდებისპირველადიბაზარი
 35. ფასიანიქაღალდებისმეორადიბაზარი
 36. ვადიანიკონტრაქტებისბაზარი
 37. საბირჟო ოპერაციები და საბირჟო ვაჭრობის პრინციპები
 38. ფინანსებისარსი, მნიშვნელობადაფუნქციები
 39. საფინანსოსისტემა, სფეროებიდარგოლები
 40. ფინანსურიმექანიზმის არსი და მნიშვნელობა
 41. ფინანსური პოლიტიკის მნიშვნელობა
 42. ფინანსური მექანიზმი, მისი როლი ფინანსური პოლიტიკის რეალიზაციაში
 43. ფინანსებისმართვისარსი, მართვისორგანოებიდამათიფუნქციები საქართველოში
 44. სამეურნეო სუბიექტების ფინანსების მართვა
 45. ფინანსურიდაგაგმვისაუცილებლობადათავისებურებანისაბაზროეკონომიკის ქვეყნებში
 46. სახელმწიფობიუჯეტისსოციალურ-ეკონომიკურიარსი, როლიდაფუნქციები
 47. ბიუჯეტისშემოსავლებისადახარჯებისზოგადიმიმოხილვა
 48. სახელმწიფოსსაბიუჯეტომოწყობადასაბიუჯეტოსისტემა საქართველოში
 49. საქართველოს საგადასახადო სისტემა და საგადასახადო პოლიტიკა
 50. გადასახადებისარსიდაფუნქციები
 51. გადასახადისსახეები
 52. საგადასახადოსისტემის არსი და მნიშვნელობა
 53. სახელმწიფოკრედიტისარსიდამნიშვნელობა
 54. სახელმწიფოსესხებისკლასიფიკაცია
 55. სახელმწიფოვალისმომსახურებადამართვა
 56. ბიუჯეტისდეფიციტიდამისიმართვა
 57. ადგილობრივიფინანსებისშინაარსიდამათიროლიტერიტორიულიერთეულებისსოციალურ-ეკონომიკურგანვითარებაში
 58. ადგილობრივიფინანსებისშემადგენლობადასტრუქტურა. ადგილობრივიფინანსურირესურსები
 59. საერთაშორისოეკონომიკურიდასაფინანსოორგანიზაციები, მათიროლისაქართველოსეკონომიკისფინანსურუზრუნველყოფაში
 60. საერთაშორისოსაკრედიტოურთიერთობები
 61. სავალუტოსისტემადასაერთაშორისოსავალუტოურთიერთობები
 62. საერთაშორისოანგარიშსწორება, მისიფორმები
 63. საგადასახდელობალანსისარსიდამნიშვნელობა
 64. საოჯახომეურნეობების, ფირმებისადაკორპორაციებისფინანსებისარსიდაფუნქციები
 65. ფინანსურიმენეჯმენტი
 66. საწარმოთა და კორპორაციათა საბრუნავი საშუალებების ფორმირებისა და გამოყენების ფინანსური ასპექტები
 67. კომპანიათამოგებისგანაწილებადაგამოყენება
 68. ფინანსურირესურსებიდაფინანსურირეზერვები, მათიფორმირებისწყაროები
 69. დაზღვევისეკონომიკურიარსიდაროლი
 70. სადაზღვევოფონდისორგანიზაციულიფორმები
 71. დაზღვევისკლასიფიკაცია
 72. საქართველოსსადაზღვევობაზრისარსიდასტრუქტურა
 73. ფინანსურიკონტროლისარსიდამნიშვნელობა
 74. ფინანსურიკონტროლისფორმებიდამეთოდები
 75. ფინანსურიკონტროლისორგანოებისაქართველოში

 

ლიტერატურა:

 

 1. კაკულია რ., ხელაია გ.,  ფულის მიმოქცევა და კრედიტის ზოგადი თეორია, თბ., 2003
 1.  ბახტაძე ლ., „თანამედროვე ფული და ფულის მიმოქცევა“ თბ., 2010წ
 1. ქოქიაური ლ., შონია ნ., ფასიანი ქაღალდების ბაზარი, თბ.,  2009 წელი
 2. ბახტაძე ლ., „ფინანსური ბაზარი“, თბ., 2007წ.
 3. ვანიშვილი მ., ნოზაძე მ., გოცირიძე ლ., „ფინანსების თეორია“, თბ.  2012წ.
 4. გაბელაია ა., „ფინანსები“ თბ. 2011 წ.
 1. კაკულია რ.,  გაბელაშვილი კ., „ფინანსების თეორია“, თბ., 2012
 2. მესხია ი., გაბელაშვილი კ., „საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა“ თბ., 2010წ.
 3. კაკულია რ., ბახტაძე ლ., ჯიბუტი მ.  „საჯარო ფინანსები“, თბ., 2009წ
 4. შონია ნ., გუგეშაშვილი თ., ღავთაძე გ.,„ ფასიანი ქაღალდების ბაზარი“, ქუთაისი 2004წ
 5. კაკულია რ.,  „საერთაშორისო სავალუტო და საკრედიტო ურთიერთობები“, თბ., 1995
 6.  სანიკიძე გ.,  კიღურაძე ნ., „თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობები“, თბ. 2001წ.
 7.  გიგოლაშვილი გ., „სადაზღვევო საქმე“ თბ. 2012წ.
 8. ბახტაძე ლ., კაკულია რ., „საგადასახადო საქმე“ თბ. 2007წ.
 9. ქოქიაური ლ., „საბანკო საქმე“ თბ, 2012წ

 

             „ბუღალტრული  აღრიცხვა და აუდიტი „

 

 1. სამეურნეო აღრიცხვის არსი და სახეები, სამეურნეო აღრიცხვაში გამოყენებული საზომი

ერთეულები.

 1. ბუღალტრული  აღრიცხვის კვლევის საგანი, მეთოდი, ობიექტი.
 2. ბუღალტრული  აღრიცხვის პრინციპები  და ძირითადი დაშვებები.
 3. ფინანსური ანგარიშგება, მისი ხარისხობრივი მახასიათებლები, კომპონენტები და ელემენტები.
 4. ბალანსირების პრინციპები,ბუღალტრული ბალანსის;სამეურნეო ოპერაციათა გავლენა ბურალტრულ ბალანსზე.
 5. ბუღალტრული ანგარიშები,მათი არსი, წარმოების პრინციპები; ანგარიშთა კორესპოდენცია და ორმაგი ჩაწერა.
 6. ბუღალტრული ანგარიშების კლასიფიკაცია.
 7. დოკუმენტები და მათი როლი ბუღალტრულ აღრიცხვაში , დოკუმენტების ძირითადი

რეკვიზიტები ,დოკუმენტების კლასიფიკაცია.

 1. სააღრიცხვო რეგისტრების არსი და კლასიფიკაცია
 2.  ბუღალტრული აღრიცხვის განვითარების ისტორია, ბუღალტრული აღრიცხვის  ფორმები
 3. სააღრიცხვო პოლიტიკის არსი და ასპექტები.
 4. ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმის სტრუქტურა
 5. სალაროს ოპერაციების აღრიცხვა.
 6. უნაღდო ანგარიშგების ფორმები
 7. ანგარიშსწორების ანგარიშჲს ოპერაციების აღრიცხვა
 8.  უცხოური ვალუტით განხორციელებული ოპერაციების აღრიცხვა
 9. ძირითადი საშუალებების ცვეთისა და ამორტიზაციის აღრიცხვა
 10. ძირითადი საშუალებების მიღების აღრიცხვა
 11. ძირითადი საშუალებების გასვლის აღრიცხვა
 12. არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა
 13. სასაქონლო- მატერიალური ფასეულობების თვითღირებულების გაანგარიშებების მეთოდები
 14. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შეძენის ოპერაციების დოკუმენტირება და აღრიცხვა
 15. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების გასვლის ოპერაციების დოკუმენტირება და აღრიცხვა
 16. მიწოდებიდან და მომსახურეობიდან წარმოქმნილი  მოთხოვნების აღრიცხვა
 17. უიმედო და საეჭვო მოთხოვნების აღრიცხვა
 18. სათამასუქო და სხვა მოთხოვნების აღრიცხვა
 19. მოწოდებიდან და მომსახურეობიდან წარმოქმნილი ვალდებულებების აღრიცხვა
 20. დარიცხული ვალდებულებების აღრიცხვა
 21. საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა
 22. გრძელვადიანი ვალდებულებების აღრიცხვა 
 23. იჯარის აღრიცხვა
 24. შემოსავლების აღიარების მეთოდები და პრინციპები
 1. საქონლის (სამუშაოების,მომსახურეობის) რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლების აღრიცხვა.
 2. რეალიზებულ პროდუქციასა და მომსახურებაზე გაწეული დანახარჯების აღრიცხვა
 3. არასაოპერაციო შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა
 4. საოპერაციო ხარჯების აღრიცხვა
 5. დანახარჯების კლასიფიკაცია და აღრიცხვის მეთოდები
 6. მასალების დანახარჯების აღრიცხვა
 7. შრომითი დანახარჯების აღრიცხვა
 8. ნულოვანი მოგების წერტილის ცნება,ზღვრული დანახარჯები და ზღვრული მოგება
 9. ზედნადები ხარჯების აღრიცხვისა და განაწილების წესი
 10. პროდუქციის თვითღირებულების კალკულაცია ზღვრული დანახარჯებით და

        დანახარჯთა სრული განაწილებით

 1. დანახარჯთა აღრიცხვა განსაკუთრებული დანიშნულების მიხედვით
 2. აუდიტის არსი, აუცილებლობა,მიზნები და ამოცანები
 3. აუდიტის ჩატარების ეტაპები; აუდიტის დაგეგმვა და აუდიტორულ სამუშაოთა მოცულობის განსაზღვრა
 4. აუდიტის სახეები
 5. აუდიტის რეგულირების სამართლებრივი საკითხები
 6. აუდიტორთა ჯგუფები:დამოუკიდებელი, შიდა და სახელმწიფო, მათი მოქმედების არეალი
 7. აუდიტორული დასკვნის სახეები, შინაარსი და მისი შედგენის წესი
 8. აუდიტორული რისკი
 9. ეკონომიკური ანალიზის არსი, საგანი, სახეები და ობიექტი
 10. ეკონომიკური ანალიზის მეთოდი, კვლევის სპეციფიკური ხერხები.
 11. ეკონომიკური ანალიზის საინფორმაციო ბაზა
 12. მატერიალური რესურსების წარმოებაში გამოყენების ფაქტორული ანალიზი
 13. შრომითი რესურსების წარმოებაშჲ გამოყენების ფაქტორული ანალიზი
 14. ძირითადი ფონდების გამოყენების ეფექტიანობის ფაქტორული ანალიზი
 15. საანგარიშო წლის მოგებისა და მისი გამოყენების ფაქტორული ანალიზი
 16. ლიკვიდობისა და გადახდისუნარიანობის ანალიზი
 17. დებიტორული და კრედიტორული დავალიანების ანალიზი
 18. ფინანსური მდგომარეობის ზოგადი ანალიზი

 

 

 

ლიტერატურა:

 1. ხარაბაძე ე. ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები,თბ., 2007,
 2. ხარაბაძე ე. ფინანსური აღრიცხვა, 2009
 3. პ.კლდიაშვილი, ნ.ვაშაკიძე,  დ.მაღლაკელიძე აუდიტი(ლექციების კურსი), 2013 წ.
 4. ბასს, საქართ. პროფესიონალ ბუღალტერ. და აუდიტორთა ფედერაცია ,თბ. 2014
 5. მესხია ი., მაღლაკელიძე დ., ვაშაკიძე ნ., ბუღალტრული აღრიცხვა, თბ.,2009
 6. ხორავა ა., კვატაშიძე ნ. და სხვები, ბუღალტრული აღრიცხვა, თბ. 2009
 7. ჭილაძე ი., მმართველობითი აღრიცხვა, თბ., 2008
 8. მიქაძე პ., მმართველობითი აღრიცხვა, თბ., 2000
 9. ცირამუა ე., „აუდიტი, თეორია, მეთოდიკა, ტექნიკა“ თბ., 2009
 10. ჯიქია მ., ეკონომიკური ანალიზი
 11. მონტგომერი რ., „აუდიტი“, მე–11 გამოცემა, თბ., 2006
 12. აუდიტის ოფიციალური ტექნიკური დოკუმენტები, ნაწილი I-II, თბ.,
 13. აუდიტის და ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტების სახელმძღვანელო,2009 წ.
 14. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები ნაწ.1-2; 2009
 15. ნ.ვაშაკიძე, დ.მაღლაკელიძე, მ.ყიფიანი „ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები“, 2011წ.