ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

საბუღალტრო აღიცხვის,  აუდიტის და ფინანსების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველ პირთათვის წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა, მიღების წესი და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღები

საბუღალტრო აღიცხვის, აუდიტის და ფინანსების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველ პირთათვის წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა, მიღების წესი და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღები

2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შპს ქუთაისის უნივერსიტეტში სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტზე სამაგისტრო საგანამანთლებლო პროგრამებზე: საბუღალტრო აღიცხვა და აუდიტისა და ფინანსებზე საბუთების მიღების ვადად  განისაზღვროს: 29 აგვისტო -21 სექტემბერი

გამოცდა უცხო ენაში 22 სექტემბერი

შედეგების გამოცხადება - 22 სექტემბერი

შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა სპეციალობაში 23-სექტემბერი 

შედეგების გამოცხადება - 23 სექტემბერი

 

მიღების წესი:

სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის უფლების მოპოვება შეუძლიათ:

  • ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირებს, რომლებიც წარმატებით ჩააბარებენ საერთო სა­მა­გისტრო გამოცდას.  
  • პირებს, რომლებიც წარმატებით გაივლიან შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდას (შიდა საუნივერსტეტო გამოცდების საკითხები განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებგვერდზე

საბუღალტრო აღრიცხავ და აუდიტი: https://unik.edu.Ge/PagePDF/1b401574ffcb07cc1d8b92bdd26bcff4. pdf

ფინანსები: https://unik.edu.ge/PagePDF/5da56db24bcdbee9379d4e3bae933793.pdf

  • პირებს, რომელთაც უდასტურდებათ ინგლისური ენის B2 დონეზე ფლობა, რისთვისაც უნდა წარმოადგინონ ინგლისური ენის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ჩააბარონ უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული გამოცდა. გამოცდა ჩატარდება „ქუთაისის უნივერსიტეტის სტუდენტის ენობრივი კომპეტენციის დადგენის წესის“ https://unik.edu.ge/LegalActs (ინგლისური ენის გამოცდის შეფასების კრიტერიუმები) შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტი წარმოადგენს ინგლისურენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების დამდასტურებებლ დოკუმენტს (დიპლომი), ინგლისური ენის მოთხოვნილი კომპეტენცია დადასტურებულად ჩაითვლება.

 

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

  1. ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (უცხოეთში მიღებული განათლების შემთხვევაში განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი);
  2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  3. 2 ფოტოსურათი;
  4. ავტობიოგრაფია (CV);
  5. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაჟებისათვის).
  6. ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (არსებობის შემთხვევაში).

ბრძანება
გამოცდების შეფასების კრიტერიუმები