ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

კონკურსი მედიცინის ფაკულტეტზე  აკადემიური პერსონალის - პროფესორის,  ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ- პროფესორის, ასისტენტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

კონკურსი მედიცინის ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის - პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ- პროფესორის, ასისტენტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად


შპს ,,ქუთაისის უნივერსიტეტი’’ აცხადებს ღია კონკურსს მედიცინის ფაკულტეტზე  აკადემიური პერსონალის - პროფესორის,  ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ- პროფესორის, ასისტენტის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად:

1.    მედიცინის ფაკულტეტზე ვაკანტური პოზიციები:

1.1.            ბაზისური მიმართულება (ადამიანის ნორმალური ანატომია; ჰისტოლოგია-ემბრიოლოგია; ფიზიოლოგია; ბიოქიმია; იმუნოლოგია - მიკრობიოლოგია; საზოგადოებრივი ჯანდაცვა; სამეცნიერო კვლევა; ფარმაკოლოგია;  პათოლოგია;  ბიოფიზიკა  )

 

ადამიანის ნორმალური ანატომია - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;

ჰისტოლოგია-ემბრიოლოგია - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;

ბიოლოგია - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;

 - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;

ბიოქიმა - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;

იმუნოლოგია - მიკრობიოლოგია - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;

სამეცნიერო კვლევა - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;

ფარმაკოლოგია - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;

პათოლოგია - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;

ბიოფიზიკა - 1 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი;

 

 

1.2.            კლინიკური მიმართულება (შინაგანი მედიცინა; ზოგადი ქირურგია; პედიატრია; კლინიკური რადიოლოგია; გადაუდებელი მედიცინა და ინტენსიური თერაპია; რეაბილიტაცია; უროლოგია; ნევროლოგია, ოტორინოლარინგოლოგია,  დერმატოლოგია, ოფთალმოლოგია , ანესთეზიოლოგია, ინფექციური დაავადებები)

 

ზოგადი ქირურგია - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;

უროლოგია  - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;

ანესთეზიოლოგია -  1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;

შინაგანი მედიცინა - 2 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;

კლინიკური რადიოლოგია - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;

ოტორინოლარინგოლოგია - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;

ოფთალმოლოგია - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;

ნევროლოგია - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;

დერმატოლოგია - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;

ინფექციური დაავადებები - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;

 

 

2.    საკონკურსო (საკვალიფიკაციო) მოთხოვნები მედიცინის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალისთვის:

 

2.1.       ბაზისური მიმართულება:

პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად  (აკადემიური ნიშნით):

·         დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;

·         სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება;

·         შესაბამისი სასწავლო კურსების თემატიკის მიმართულებით გამოქვეყნებული (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) სამეცნიერო პუბლიკაციები ან თანაავტორობა;

·         შესაბამისი სასწავლო კურსის (სილაბუსის) შემუშავების გამოცდილება.

 

ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად (აკადემიური ნიშნით):

·         დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;

·         სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება;

·         სასწავლო კურსების თემატიკის მიმართულებით გამოქვეყნებული (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) სამეცნიერო პუბლიკაციები ან თანაავტორობა;

·         შესაბამისი სასწავლო კურსის (სილაბუსის) შემუშავების გამოცდილება.

 

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური  თანამდებობის დასაკავებლად (აკადემიური ნიშნით):

·         დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;

·         შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების თემატიკის მიმართულებით გამოქვეყნებული (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) სამეცნიერო პუბლიკაცია/პუბლიკაციები ან თანაავტორობა;

·         შესაბამისი სასწავლო კურსის (სილაბუსის) შემუშავების გამოცდილება.

 

ასისტენტის  აკადემიური  თანამდებობის დასაკავებლად (აკადემიური ნიშნით):

·         დოქტორი ან აქტიური სტატუსის მქონე დოქტორანტი;

·         შესაბამისი სასწავლო კურსის (სილაბუსის) შემუშავების გამოცდილება;

 

 

შენიშვნა:

უცხოენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის ან პროგრამის უცხოენოვანი კომპონენტის განსახორციელებლად კონკურსანტი ახდენს საჩვენებელი ლექციის ეტაპზე ენობრივი კომპეტენციის დემონსტრირებას პროგრამის შესაბამისი კომპონენტის განხორციელების ენაში.

 

2.2.       კლინიკური მიმართულება:

პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად  (აკადემიური ნიშნით):

·         დოქტორის აკადემიური ხარისხი ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;

·         სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არანაკლებ 6 წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება;

·         9 წლიანი კლინიკური გამოცდილება;

·         შესაბამისი სასწავლო კურსების თემატიკის მიმართულებით გამოქვეყნებული (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) სამეცნიერო პუბლიკაციების ავტორობა/თანაავტორობა;

·         შესაბამისი სასწავლო კურსის (სილაბუსის) შემუშავების გამოცდილება;

·         შესაბამისი სპეციალობის სერტიფიკატი კლინიკური დისციპლინების შემთხვევაში.

 

ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად (აკადემიური ნიშნით):

·         დოქტორის აკადემიური ხარისხი ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;

·         სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება - ავტორიზებული, ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არანაკლებ 3 წლის მუშაობის გამოცდილება;

·         5 წლიანი კლინიკური გამოცდილება;

·         შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების თემატიკის მიმართულებით გამოქვეყნებული (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) სამეცნიერო პუბლიკაცია/პუბლიკაციები;

·         შესაბამისი სასწავლო კურსის (სილაბუსის) შემუშავების გამოცდილება;

·         შესაბამისი სპეციალობის სერტიფიკატი კლინიკური დისციპლინების შემთხვევაში.

 

 

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური  თანამდებობის დასაკავებლად (აკადემიური ნიშნით):

·         დოქტორის აკადემიური ხარისხი ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;

·         შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების თემატიკის მიმართულებით გამოქვეყნებული (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) სამეცნიერო პუბლიკაცია/პუბლიკაციები;

·         5 წლიანი კლინიკური გამოცდილება;

·         შესაბამისი სასწავლო კურსის (სილაბუსის) შემუშავების გამოცდილება;

·         შესაბამისი სპეციალობის სერტიფიკატი კლინიკური დისციპლინების შემთხვევაში.

 

 

ასისტენტის  აკადემიური  თანამდებობის დასაკავებლად (აკადემიური ნიშნით):

·         დოქტორი ან აქტიური სტატუსის მქონე დოქტორანტი, რომელსაც აქვს შესაბამისი სასწავლო კურსის (სილაბუსის) შემუშავების გამოცდილება.

·         ასისტენტი უნდა იყოს დოქტორანტი კლინიკურ სპეციალობაში და ჰქონდეს 5 წელი კლინიკური გამოცდილება;

·         შესაბამისი სპეციალობის სერტიფიკატი კლინიკური დისციპლინების შემთხვევაში.

 

შენიშვნა:

უცხოენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის ან პროგრამის უცხოენოვანი კომპონენტის განსახორციელებლად კონკურსანტი ახდენს საჩვენებელი ლექციის ეტაპზე ენობრივი კომპეტენციის დემონსტრირებას პროგრამის შესაბამისი კომპონენტის განხორციელების ენაში.

 

3.     საკონკურსო დოკუმენტაცია:

კონკურსში მონაწილეობის მსურველი ვალდებულია საბუთების წარმოდგენის ეტაპზე კომისიას წარმოუდგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

) განაცხადი კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად შესაბამისი დარგისა და აკადემიური თანამდებობის მითითებით (განაცხადის წარდგენა ხდება ელექტრონულად ან/და ადგილზე, საქმისწარმოების სამსახურში info@unik.edu.ge);

) ავტობიოგრაფია (CV) (ელექტრონული ან/და ბეჭდვითი ფორმით);

გ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის, კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის/დოკუმენტების,1 პედაგოგიური გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ასლები/ცნობები, სამეცნიერო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები/დოკუმენტის ასლები, კლინიკური გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ასლები/ცნობები,  სახელმწიფო სერტიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

) საკონკურსო თანამდებობის/დარგის ადექვატური სამეცნიერო ნაშრომები, ან მათი ასლები (გამოქვეყნებული ბოლო 5 წლის განმავლობაში);

) სხვა დამატებითი ინფორმაცია/დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში).

 

კონკურსი ჩატარდება შპსქუთაისის უნივერსიტეტის პერსონალის შერჩევის წესის“ შესაბამისად და მოიცავს ორ ეტაპს:

1.                  პირველი ეტაპი - კონკურსანტების მიერ წარმოდგენილი საბუთების გადარჩევა-შეფასება.

2.                  მეორე ეტაპი - საჩვენებელი ლექციის ჩატარება.

 

3.    კონკურსის ვადები

 

 

1. კონკურსი გამოცხადებულია 2020 წლის 1 სექტემბრიდან;

2. აკადემიური თანამდებობის დაკავების მსურველთა საბუთების მიღება იწარმოებს 2020 წლის  1 ოქტობრიდან 8 ოქტომბრის ჩათვლით; 

3. კონკურსის პირველი ეტაპი ჩატარდება  არაუგვიანეს 2020  წლის 13 ოქტომბრისა;

4. კონკურსის მეორე ეტაპი ჩატარდება არაუგვიანეს 2020   წლის 16 ოქტომბრისა;

6. კონკურსის შედეგები გამოცხადდება არაუგვიანეს 2020  წლის 22 ოქტომბრისა;  

7. დაინტერესებულმა პირებმა საკონკურსო დოკუმენტაციის პაკეტი უნდა წარადგინონ უნივერსიტეტის საქმისწარმოების სამსახურში  2020 წლის 1 ოქტომბრიდან 8 ოქტომბრის ჩათვლით ელექტრონულად ან/და ადგილზე.

 

5. საკონტაქტო ინფორმაცია კონკურსანტებისათვის

კონკურსანტთა განაცხადების მიღებას, რეგისტრაციას, ასევე კონკურსანტთა კონსულტირებას უზრუნველყოფს ქუთაისის უნივერსიტეტის საქმისწარმოების სამსახური.

 

საკონტაქტო რეკვიზიტები: ქუთაისის, წერეთლის N13, info@unik.du.ge

ტელ: +995 (431) 23 79 79

 

 

 

1  იმ შემთხვევაში თუ პირი სწავლობს უცხოეთში ან უმაღლესი განათლება აქვს მიღებული უცხოეთში ვალდებულია წარმოადგინოს უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დამადა                 სტურებელი დოკუმენტი.