ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ელექტრონული სამეცნიერო ბაზები

eIFL- ,,ელექტრონული ინფორმაცია ბიბლიოთეკებისათვის“

    ელექტრონულ ბაზებში წარმოდგენილი სამეცნიერო კვლევითი  ჟურნალების უმეტესობას მინიჭებული აქვს Thomson Reuters-ისა და  Scopus ციტირების ინდექსი

  -  Cambridge Journals Online   - მოიცავს ჰუმანიტარულ და სოციალური მეცნიერებების დარგებს: ასტრონომია, მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, გეოგრაფია, ისტორია, ენათმეცნიერება, ფილოსოფია, პოლიტიკა, სამართალი, მენეჯმენტი, სოციოლოგია, ფსიქოლოგია, ხელოვნება, მასმედია და კომუნიკაცია.

           • Cambridge Journals Online (https://www.cambridge.org/core)

     -  Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books - წარმოდგენილია ჟურნალები ჰუმანიტარული და ეკონომიკური მიმართულების შესახებ. წიგნები საჯარო და სოციალური მმართველობის, კორპორაციული მართვის, მიგრაციის, ინფრასტრუქტურის განვითარების,  ინტელექტუალური საკუთრების კვლევათა შესახებ. 

        • Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books - https://www.elgaronline.com/

        • Edward Elgar Publishing Journals  - https://www.elgaronline.com/

   -  e-Duke Journals Scholarly Collection - მოიცავს მიმართულებებს: ხელოვნების   ისტორია, კულტუროლოგია, პედაგოგიკა, ფილოსოფია, გენდერი, საერთაშორისო,           რეგიონალური და რელიგიური კვლევები, სოციოლოგიის თეორია.                

        • e-Duke Journals Scholarly Collection https://read.dukeupress.edu/

      -  European Respiratory Journal -კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინის მიმართულება - წარმოდგებილია სტატიები ბიოლოგიური, ეპიდემიოლოგიური, იმუნოლოგიური, ონკოლოგიური და სხვ. მიმართულებებით. ამ ეტაპზე ჟურნალის იმპაქტ-ფაქტორი 12.339 შეადგენს.

        • European Respiratory Journal https://erj.ersjournals.com/

    - IMechE Journals - წარმოდგენილია გამომცემლობა SAGE-ის პლატფორმაზე. ჟურნალების ძირითადი მიმართულებაა მექანიკური ინჟინერია. საიმჟინრო მიმართულების ჟურნალები სხვადასხვა სფეროში.

        • IMechE Journals https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/IMEchE

    -  Mathematical Sciences Publishers Journals - მოიცავს 17 რეფერირებად ჟურნალს მათემატიკისა და მისი მომიჯნავე დისციპლინების მიმართულებით, ძირითადი სფეროებია : მათემატიკა, მექანიკა, ინჟინერია

        • Mathematical Sciences Publishers Journals https://msp.org/

   -  Openedition Journals - წარმოდგენილია ფრანგულენოვანი ჟურნალები ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. აქვს ინგლისურენოვანი ინტერფეისიც. სტატიების მცირე რაოდენობა პარალელურად გამოქვეყნებულია ინგლისურ, ესპანურ, იტალიურ და პორტუგალიურ ენებზე.

        • Open Book Publishers E-books https://www.openbookpublishers.com/

    -  Royal Society Journals Collection - წარმოდგენილია: ბიოლოგიურ მეცნიერებები, ფიზიკა, მათემატიკა და მათი მომიჯნავე დისციპლინები.

        • Royal Society Journals Collection https://royalsociety.org/journals/

   -   SAGE Premier - წარმოდენილია სამეცნიერო სტატიები ჰუმანიტარული, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და მედიცინის სფეროდან.

         • SAGE Journals https://journals.sagepub.com

- უფასო პუბლიკაციები ღია წვდომის ჟურნალებში, ელექტრონულ რესურსებიდან:

        • De Gruyter APCs for open access publishing

        • European Respiratory Journal

        • Royal Society Journals Collection

        • SAGE APCs for Open Access Journals

 - 50%-იანი ფასდაკლება პუბლიკაციებზე:

       • Taylor & Francis APCs for open access journals

       • World Scientific APCs for open access publishing

 

Elsevier bases

   - ScienceDirect  – არის მსოფლიოში ავტორიტეტული სამეცნიერო ელექტრონული ბაზა,  რომელიც  მოიცავს  2000 დასახელების ჟურნალს,  ჯამში ორ მილიონზე  მეტი  სტატიის სრულ ტექსტს.     ScienceDirect  ძირითადად ორიენტირებულია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებზე, შედარებით მცირე რაოდენებით არის წარმოდგენილი სოციალური და ჰუმანიტარული მიმართულებები.  ბიზნესი, ფინანსები, მენეჯმენტი, მარკეტინგი, საინჟინრო მეცნიერებები, მექანიკის ინჟინერია, ატომური ინჟინერია, რადიოლოგიური მეცნიერებები, ბიო სამედიცინო ინჟინერია, ჯანდაცვა, ასტრონომია, ასტროფიზიკა, გეოლოგია, მათემატიკა, ფიზიკა, ურბანული დაგეგმარება, ეკონომიკა, სოციალური მეცნიერებები, ჰუმანიტარული მეცნიერებები. https://www.sciencedirect.com/


    -  Scopus წარმოადგენს ელ. ბაზას, რომელიც აერთიანებს ბიბლიოგრაფიულ მონაცემებს, აბსტრაქტებსა და ციტირების მაჩვენებლებს 1995 წლიდან დღემდეის მოიცავს 5000-ზე მეტი გამომცემლის 21000 დასახელების სამეცნიერო ჟურნალს, ჯამში 50 მილიონზე მეტი ჩანაწერიhttp://www.scopus.com.

     -   Funding Institutionalაერთიანებს მონაცემებს მსოფლიოში არსებული სამეცნიერო გრანტების შესახებ. ის დაინტერესებულ პირს საშუალებას აძლევს მოიძიოს მის დარგში არსებული პროექტები (დაფინანსების შესაძლებლობები). ამ მიზნით უზრუნველყოფს წვდომას მიმდინარე საგრანტო პროექტებზე ( 3500 სზე მეტი სამთავრობო და კერძო ფონდები), რომელთა საერთო ღირებულება 98 მილიონზე მეტია. აღნიშნული ბაზის გამოყენებისთვის აუცილებელია უშუალოდ ბაზაში რეგისტრაცია/ანგარიშის შექმნა. მისი გამოყენება შესაძლებელია, როგორც უნივერსიტეტიდან ასევე მის მიღმა.

https://www.fundinginstitutional.com

The Research4life programmes

    - პროგრამა უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომობას  კვლევებისათვის საჭირო ონლაინ ინფორმაციაზე, სოფლის მეურნეობის მიმართლებით. http://www.fao.org/agora/

   -  პროგრმა უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომობას კვლევებისათვის საჭირო ონლაინ ინფორმაციაზე, მედიცინის მიმართულებით.  http://www.who.int/hinari

   - პროგრმა უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომობას კვლევებისათვის საჭირო ონლაინ ინფორმაციაზე, სამრეწველო მიმართულებით. http://www.wipo.int/ardi/

    - პროგრამა უზრუნველყოფს ონლაინ წვდომას, იურიდიულ კვლევებსა და ტრენინგებზე. http://www.ilo.org/goali

 

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე -    https://matsne.gov.ge/