ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ქუთაისის უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით შიდა სამეცნიერო-კვლევით საგრანტო კონკურსი ცხადდება

ქუთაისის უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით შიდა სამეცნიერო-კვლევით საგრანტო კონკურსი ცხადდება

შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით  შიდა სამეცნიერო-კვლევით საგრანტო კონკურსი ცხადდება.

კონკურში მონაწილეობისთვის განისაზღვრა შემდეგი პირობები:

1. საკონკურსო კვლევითი პროექტის თემატიკა:  

1.1. R 11_ Regional Economic Activity: Growth, Development, Environmental Issues and Changes;

რეგიონული ეკონომიკა: ზრდა, განვითარება გარემო საკითხები და ცვლილებები;

1.2. D 91_Micro-Based Behavioral Economics; Role and Effects of Psychological, Emotional, Social and

Cognitive Factors on Decision Making. მიკრო- ქცევითი ეკონომიკა: როლი ეფექტი

გადაწყვეტილების მიღებაზე მოქმედი ფსიქოლოგიური, ემოციური სოციალური და

კოგნიტიური ფაქტორები

1.3. O 15_ Economic Development: Human Resources, Human Development, Income Distribution

Migration. ეკონომიკური განვითარება: ადამიანური რესურსები, ადამიანური განვითარება,

შემოსავლების გადანაწილება და მიგრაცია.

1.4. LAW_ სამართალი

2. კონკურსში მონაწილეობის უფლების მქონე პირები: 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის კონკურსში განაცხადის წარმოდგენის უფლება აქვს  შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის აფილირებულ აკადემიურ პერსონალს და არააფილირებულ აკადემიურ პერსონალს, რომელიც სხვა უნივერსიტეტთან არ არის აფილირებული. არააფილირებულ აკადემიურ პერსონალს კონკურსში განაცხადის წარმოდგენის უფლება აქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის თანახმაა პროექტი განახორციელოს შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის სახელით.

3. საკონკურსო დოკუმენტაცია;

საპროექტო განაცხადი წარდგენილი უნდა იქნას მხოლოდ ელექტრონულად, მოთხოვნილი დოკუმენტების სრული პაკეტით. არასრულად წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შემთხვევაში კონკურსანტს განესაზღვრება ვადა ხარვეზის აღმოსაფხვრელად არაუმეტეს 10 (ათი) კალენდარული დღის ოდენობით, დადგენილ ვადაში ხარვეზის აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში საკონკურსო განაცხადი არ განიხილება.

საკონკურსო განაცხადი უნდა მოიცავდეს შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის კვლევის დაფინანსების წესით განსაზღვრულ შემდეგ დოკუმენტაციას: 

ა. განაცხადის ფორმა (დანართი № 1);

ბ. საპროექტო განაცხადი  უნივერსიტეტის ფორმატში (დანართი № 2);

გ. განაცხადის ყველა მონაწილის CV/რეზიუმე; 

დ. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია  (უცხოეთში მიღებული განათლების შემთხვევაში, საქართელოს კანონმდლობით გათვალისწინებული აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი);

ე. კვლევით პროექტში უნივერსიტეტის სტუდენტის ჩართულობის შემთხვევაში,  სტუდენტის ცნობა;

 ვ. პროექტის ბიუჯეტი და დასაბუთება (დანართი №3);

ზ. ინფორმაცია თანადაფინანსებაზე (არსებობის შემთხვევაში); 

თ. თანხმობის წერილი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გამოყენებაზე.

4. სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შეფასების კრიტერიუმები, საგრანტო პროექტის განაცხადი და სხვა დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის კვლევის დაფინანსების წესში, ბმულზე: https://unik.edu.ge/PagePDF/849da116cafc09c27881bfbf09bc0020.pdf 

5. სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 10 000 (ათი ათასი) ლარს. 

6. შიდა სამეცნიერო-კვლევითი საგრანტო კონკურსში, საკონკურსო დოკუმენტაცია  მიიღება  2024 წლის 15 აპრილიდან - 2024 წლის 2 ივნისის ჩათვლით.

7. შიდა სამეცნიერო-კვლევითი საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ შევსებული განაცხადი და სრული დოკუმენტაცია  ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე: [email protected]