ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

ეკონომიკა

განათლების საფეხური:

                              დოქტორანტურა

სწავლების ენა:

                               ქართული ენა

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:

                               აკადემიური

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი:

                              0311 ეკონომიკა

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

                         ეკონომიკის დოქტორი

სწავლის ხანგრძლივობა:

                         3 წელი (6 სემესტრი)

საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობა:

                        60 (ECTS) კრედიტი

პროგრამის ხელმძღვანელი:

                 პროფესორი ტატიანა მურავსკა

პროგრამის ხელმძღვანელი:

                პროფესორი გოჩა თუთბერიძე, 

ელ.ფოსტა: [email protected]   [email protected]

                     [email protected]

ეკონომიკის სადოქტორო
პროგრამა კურიკულუმი