ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

ეკონომიკა

განათლების საფეხური:

                              დოქტორანტურა

სწავლების ენა:

                            ქართული ენა
               დოქტორანტს აქვს შესაძლებლობა
               ერთი სასწავლო კურსს დაეუფლოს
                       ინგლისურ ენაზე

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:

                               აკადემიური

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი:

                              0311 ეკონომიკა

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

                         ეკონომიკის დოქტორი

სწავლის ხანგრძლივობა:

                         3 წელი (6 სემესტრი)

საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობა:

                        60 (ECTS) კრედიტი

პროგრამის ხელმძღვანელი:

                 პროფესორი, ტატიანა მურავსკა

პროგრამის ხელმძღვანელი:

                პროფესორი, გოჩა თუთბერიძე

ელ.ფოსტა: [email protected]   [email protected]

                     [email protected]

პროგრამა
კურიკულუმი