დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა

 

დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო (ინგლისურენოვანი) პროგრამა ნაწილობრივ ინტეგრირებულია, იგი მოიცავს ჰორიზონტალურად და ვერტიკალურად ინტეგრირებულ დისციპლინებს.

პროგრამა ფოკუსირებულია სამედიცინო საქმიანობისათვის განსაზღვრული სწავლის შედეგების განვითარებაზე, რომელიც შეესაბამება უმაღლესი განათლების მეორე დონეს და ეფუძნება კვალიფიკაციის ჩარჩოს მიერ შემუშავებულ ხარისხობრივ მახასიათებლებს.

ერთსაფეხურიანი დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო (ინგლისურენოვანი) პროგრამა  უზრუნველყოფს მაღალკვალიფიციური კადრის მომზადებასა და კურსდამთავრებულს აძლევს შესაძლებლობას სწავლა გააგრძელოს დიპლომის შემდგომ საგანმანათლებლო პროგრამაზე (რეზიდენტურა), კურსდამთავრებულს ასევე ეძლევა შესაძლებლობა  მოღვაწეობა განაგრძოს,  როგორც სამეცნიერო-კვლევითი, (მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) ასევე აკადემიური  მიმართულებებით, მედიცინის თეორიულ ან ჯანდაცვის ნებისმიერ ნაწილში, რომელიც არ არის დაკავშირებული დამოუკიდებელ საექიმო საქმიანობასთან.

 

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი და კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი
პროგრამის მოცულობა: 360  კრედიტი (ECTS)
პროგრამის საფასური: 4500 ა.შ.შ დოლარი
პროგრამის სტატუსი: სააკრედიტაციოდ წარდგენილი
სწავლების ენა: ინგლისური

პროგრამის აღწერა

მედიცინის ფაკულტეტის დებულება

ტუდენტად მიღების წესი:
საქართველოს მოქალაქეთათვის
უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა ჩარიცხვა