დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა

 

დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა ნაწილობრივ ინტეგრირებულია (ჰორიზონტალურად და ვერტიკალურად ინტეგრირებული დისციპლინების მქონე). ვერტიკალური ინტეგრაციის მაგალითებია: კლინიკური ფარმაკოლოგია და სამედიცინო გენეტიკა შინაგან მედიცინაში - XI სემესტრი; კლინიკური მიკრობიოლოგია და ინფექციური დაავადებები  "მასპინძელი ორგანიზმი და დაცვის მექანიზმები" მოდულში - X სემესტრი. ჰორიზონტალური ინტეგრაციის მაგალითი: ანატომიის, ჰისტოლოგიის, ემბრიოლოგიისა და ძვალკუნთოვანი სისტემა შედგება ანატომიის, ჰისტოლოგიის, ემბრიოლოგიისა და რადიოლოგიისგან - I სემესტრი.

   მთელი პროგრამა ფოკუსირებულია სამედიცინო საქმიანობისათვის განსაზღვრული სწავლის შედეგების განვითარებაზე, რომელიც შეესაბამება უმაღლესი განათლების მეორე დონეს და ეფუძნება კვალიფიკაციის ჩარჩოს მიერ შემუშავებულ ხარისხობრივ მახასიათებლებს. დიპლომირებული მედიკოსის (MD) კვალიფიკაცია არის შესაბამისი დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამისათვის.

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი და კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი
პროგრამის მოცულობა: 360  კრედიტი (ECTS)
პროგრამის საფასური: 4500 ა.შ.შ დოლარი
პროგრამის სტატუსი: სააკრედიტაციოთ წარდგენილი
სწავლების ენა: ინგლისური

პროგრამის აღწერა

მედიცინის ფაკულტეტის დებულება

ტუდენტად მიღების წესი:
საქართველოს მოქალაქეთათვის
უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა ჩარიცხვა