ბრძანება № 37 § 2    შ.პ.ს. ქუთაისის უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ბრძანება №1 §1        შ.პ.ს. „ქუთაისის უნივერსიტეტის“ თანამშრომელთა სამუშაო ადგილზე ყოფნის აღრიცხვის მოწესრიგების შესახებ

ბრძანება №64  §1     შ.პ.ს. ქუთაისის უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობების  დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების  შესახებ

ბრძანება №10           შ.პ.ს. ქუთაისის უნივერსიტეტში 2016 წელს ჩარიცხული სტუდენტების სწავლის საფასურზე ფასდაკლებათა რეალიზაციის შესახებ

ბრძანება №36           შ.პ.ს. ქუთაისის უნივერსიტეტის თანამშრომლებთან ანგარიშსწორების ინსტრუქციის დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ

ბრძანება №64           შ.პ.ს. ქუთაისის უნივერსიტეტის დირექტორის მიერ 31.05.2017 დამტკიცებული შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის თანამშრომელთა საშტატო განლაგების ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და ახალი საშტატო განლაგების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება №90           შ.პ.ს. ქუთაისის უნივერსიტეტის სტუდენტთა სასწავლო ჯგუფების ფორმირებისა და აკადემიური უმაღლესი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო ცხრილების შედგენის დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება №1             შ.პ.ს. ქუთაისის უნივერსიტეტის საკანცელარიო და საარქივო საქმისწარმოების ინსტრუქციაში, შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო ინსტრუქციაში,  შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის თანამშრომლებთან ანგარიშსწორების ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ბრძანება №9             შ.პ.ს. ქუთაისის უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ბრძანება №34           შ.პ.ს. ქუთაისის უნივერსიტეტის მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის და შეფასების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ