სადოქტორო პროგრამების მოქმედების პერიოდში, 2010 წლიდან ქუთაისის უნივერსიტეტში სულ დაცულია 7 დისერტაცია. მ.შ., 3 დისერტანტს მიენიჭა ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის (ბად) აკადემიური ხარისხი, ხოლო 4 დისერტანტს მიენიჭა ეკონომიკის (ეად) დოქტორის აკადემიური ხარისხი

დოქტორანტი

სადისერტაციო თემა

მინიჭებული აკადემიური ხარისხი

ხელმძღ-

ვანელი

დაცვის წელი

1

ია თეთრუაშვილი

ბიზნესის მაკროეკონომიკური გარემო და მისისრულყოფის ძირითადი მიმართულებები საქართველოში

ეად

პროფ. ნ.ჩიხლაძე

2014

2

მირზა ხიდაშელი

საქართველოს საფინანსო სისტემის პერსპექტივები პოსტ-კრიზისული გამოწვევების ფონზე

ბად

პროფ. გ.თუთბერიძე

2014

3

აზა იფშირაძე

რეგიონის ინვესტიციურ პოტენციალზე მოქმედ იფაქტორები და მისი ამაღლების გზებ ითანამედროვე ეტაპზე (იმერეთისმხარისმაგალითზე)

ეად

პროფ. ნ.ჩიხლაძე

2015

4

მაგდა ჯაბუა

ეკონომიკის საზოგადოებრივი სექტორის ტრანსფორმაცია საქართველოში და მისი განვითარების პერსპექტივები 

ეად

პროფ. ნ.ჩიხლაძე

2016

 

5

 

ლაშა ბერიძე

საქართველოს ბანკთაშორისი კონკურენციის შეფასების სისტემისა და რეგულირების მექანიზმის ფორმირება

ბად

პროფ. ლ.ელიავა

2017

6

მირანდა კავაძე

საქართველოს ეკონომიკის საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ძირითადი მიმართულებები

ეად

პროფ. ნ.ჩიხლაძე

2017

7

თეონა გრიგოლაშვილი

საქართველოს ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის სრულყოფის მეთოდოლოგიური საფუძვლები

 

ბად

პროფ. ლ.ელიავა

2017

8

ნაზი ბარათაშვილი

„საგადასახადო სისტემის როლი ქვეყნის ეკონომიკის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფაში“

 

                        ეად       

   პროფ. ნ. ჩიხლაძე

        2019

9

ზაზა ფარსენაძე

"ექსპორტის სტიმულირების მექანიზმები და მათი სრულყოფის გზები საქართველოში"

 

ეად   

პროფ. ნ. ჩიხლაძე

2019