2017 - 2018 აკდემიური წლის კალენდარი
(გარდა მაგისტრატურის I სემესტრისა)

 

2017 - 2018 აკდემიური წლის კალენდარი მაგისტრატურის I წლისთვის