ქუთაისის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა თავისი შინაარსით უნიკალურია. იგი წარმოადგენს მნიშვნელოვან საინფორმაციო - საგანმანათლებლო ცენტრს. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი დღესდღეობით შეადგენს 14021 ბიბლიოგრაფიულ ერთეულს. აქედან ქართული(6016), რუსული(2588), ინგლისური(1156), პერიოდიკა(3268) და სხვადასხვა ელექტრონული წიგნები (993) (დამატებითად იხ. ჩამონათვალი).

 

ელექტრონული სამეცნიერო მონაცემთა ბაზები

ელექტრონულ ბაზებში წარმოდგენილი სამეცნიერო კვლევითი  ჟურნალების უმეტესობას მინიჭებული აქვს Thomson Reuters-ისა და  Scopus ციტირების ინდექსი.

 

Cambridge Journals Online   (https://www.cambridge.org/core) - მოიცავს ჰუმანიტარულ და სოციალური მეცნიერებების დარგებს: ასტრონომია, მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, გეოგრაფია, ისტორია, ენათმეცნიერება, ფილოსოფია, პოლიტიკა, სამართალი, მენეჯმენტი, სოციოლოგია, ფსიქოლოგია, ხელოვნება, მასმედია და კომუნიკაცია.e-Duke Journals Scholarly Collection (https://read.dukeupress.edu/)  მოიცავს მიმართულებებს: ხელოვნების ისტორია, კულტუროლოგია, პედაგოგიკა, ფილოსოფია, გენდერი, საერთაშორისო, რეგიონალური და რელიგიური კვლევები, სოციოლოგიის თეორია.Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books (https://www.elgaronline.com/page/70/journals) - წარმოდგენილია ჟურნალები ჰუმანიტარული და ეკონომიკური მიმართულების შესახებ. წიგნები საჯარო და სოციალური მმართველობის, კორპორაციული მართვის, მიგრაციის, ინფრასტრუქტურის განვითარების,  ინტელექტუალური საკუთრების კვლევათა შესახებ.  

 

SAGE Premier (http://journals.sagepub.com/) - წარმოდენილია სამეცნიერო სტატიები ჰუმანიტარული, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და მედიცინის სფეროდან.

 

IMechE Journals

(https://us.sagepub.com/en-us/nam/IMeche) - წარმოდგენილია გამომცემლობა SAGE-ის პლატფორმაზე. ჟურნალების ძირითადი მიმართულებაა მექანიკური ინჟინერია.

 

Royal Society Journals Collection (https://royalsociety.org/journals/) - წარმოდგენილია: ბიოლოგიურ მეცნიერებები, ფიზიკა, მათემატიკა და მათი მომიჯნავე დისციპლინები.

 

Openedition Journals (https://www.openedition.org/) წარმოდგენილია ფრანგულენოვანი ჟურნალები ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. აქვს ინგლისურენოვანი ინტერფეისიც. სტატიების მცირე რაოდენობა პარალელურად გამოქვეყნებულია ინგლისურ, ესპანურ, იტალიურ და პორტუგალიურ ენებზე.

 

ბიბლიოთეკაში თავმოყრილია სამეცნიერო და სასწავლო ლიტერატურა, საუნივერსიტეტო გამოცემები, მხატვრული ლიტერატურა, პერიოდული გამოცემები. გამოცემებიდან აღსანიშნავია რამდენიმე ათეული ლიტერატურა, რომელიც გამოცემულია ადგილზე მომუშავე ლექტორ–მასწავლებლების მიერ. ასევე აღსანიშნავია არა ერთი საჩუქრად გადმოცემული წიგნი, აკადემიკოს რ. კაკულიას, ი. მესხიას და ბ. სავანელის პირადი გამოცემებიდან.

ბიბლიოთეკის ფონდი დაკომპლექტებულია მაპროფილებელი ქართული, რუსული და უცხოური ლიტერატურით.

ბიბლიოთეკაში სისტემატიურად ხდება წიგნადი ფონდის შევსება-განახლება ნაჩუქარი და შესყიდული წიგნებით. ბიბლიოთეკას გასულ წელს, საჯარო ბიბლიოთეკის გაცვლითი ფონდიდან საჩუქრად გადაეცა მხატვრული და სპეციფიკური ლიტერატურა. აგრეთვე ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი შეივსო აკ. ვ.ქელბაქიანის და რ.ლაღიძის ოჯახიდან ნაჩუქარი წიგნებით. ასევე - ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კავშირის მიერ ნაჩუქარი წიგნებით.

ბიბლიოთეკის ფონდი აწყობილია უდკ–ზე. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი გამოყოფილია სამკითხველო დარბაზიდან. ძირითადი ფონდი ინახება საცავში, ხოლო სახელდახელო ფონდი, ანუ ყოველდღიურად საჭირო წიგნები სამკითხველო დარბაზში. ესენია: ლექსიკონები, უახლესი პერიოდული გამოცემები, ეკონომიკური და სამართლებრივი დარგების ლიტერატურა.

ბიბლიოთეკაში შექმნილია საინფორმაციო კუთხე, რისი საშუალებითაც ხდება ახალი წიგნების და ახალი ჟურნალ–გაზეთების გამოფენა, რაც სტუდენტისა და ლექტორ–მასწავლებლისთვის უფრო გასაგებს ხდის ახალი ლიტერატურის გამოსვლის შესახებ. პროფესორ–მასწავლებლისთვის და სტუდენტებისთვის არსებობს ფორმულიარი. ასევე თითოეულ გატანილ და უკან დაბრუნებული წიგნის შესახებ ხდება სისტემატიური აღრიცხვა განკუთვნილ ჟურნალში.

თუ ბიბლიოთეკაში არ აღმოჩნდა სასურველი წიგნი, ბიბლიოთეკა ცდილობს მოიძიოს და შეისყიდოს აღნიშნული ლიტერატურა. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი მუდმივად მდიდრდება ახალი გამოცემული სპეციფიკური ლიტერატურით და პერიოდიკით.

უნივერსიტეტის სამკითხველო დარბაზში განთავსებულია საერთო ქსელსა და ინტერნეტში ჩართული კომპიუტერები, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველა სტუდენტისათვის და ლექტორ-მასწავლებლისათვის.

უნივერსიტეტს ასევე აქვს თავისი საკუთარი ელ. ბიბლიოთეკა, რომელიც მოიცავს პარლამენტისა და სხვადასხვა უწყებების მიერ გამოცემულ ბრძანებებს, კანონებს, ნორმატიულ აქტებს (GSS კოდექსი) და სხვა ოფიციალურ დოკუმენტებს.

ბიბლიოთეკას აქვს, აგრეთვე ციფრული რესურსი, CD, DVD და VCD, ისე აუდიო და ვიდეო კასეტების სახით. ასე, რომ უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა მოიცავს ყველა სპეციალობის აუცილებელ ძირითად და დამხმარე ლიტერატურას. სამეცნიერო ბიბლიოთეკა განთავსებულია უნივერსიტეტის მესამე სართულზე.