შიდასაგრანტო პროექტის დასახელება

განხორციელების ვადები

მოთხოვნილი თანხა (ლარი)

პროექტის ხელმძღვანელი

შენიშვნა

1

„რეგიონის საგანმანა-თლებლო ბაზრის მარკეტინგული კვლევა (იმერეთის მაგალითზე)“

1.09.2010-1.07.211

14 530

ასოც. პროფ.

თეა ვალიშვილი

 

2

„რეგიონის ეკონომ-იკური განვითარების სტრატეგიის შემუშ-ავება (იმერეთის მაგალითზე)“

1.09.2010-1.03.2011

12 900

პროფ. ნიკოლოზ ჩიხლაძე

ამ დოკუმენტს დაეყრდნო რეგიონის განვითარების სტრატეგია, რომელიც 2012 წელს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა

3

„ახალი სპეციალური ოფისის ჩამოყალი-ბება ქუთაისის უნივერსიტეტში“

1.09.2010-1.07.2011

9740

ასოც. პროფ.

თეა ვალიშვილი

 

4

ახალი სასწავლო დისციპლინისათვის შესავალი ეკონომი-კასა და ბიზნესში“                                                      სასწავლო კურსის მომზადება“

1.09.2011 – 1.03.2012

11500

პროფ. ნიკოლოზ ჩიხლაძე

სტამბურად გამოიცა სახელმძღვანელო შესავალი ეკონომიკასა და ბიზნესში“

5

„სასწავლო-პრაქტი-კული ტურისტული სააგენტოს შექმნა“

1.12.2013-1.08.2014

11500

ასოც. პროფ. გოდერძი შანიძე

 

6

„ქ.ქუთაისის ბრენ-დინგის კონცეფციის შემუშავება“

1.12.2013-1.08.2013

7500

ასოც. პროფ.

თეა ვალიშვილი

სტამბურად გამოიცა წიგნი ქალაქის ბრენდ-ინგის აქტუალური საკ-ითხები - ქუთაისური წახნაგები“

7

„რეგიონული მმარ-თველობის და თვი-თმმართველობის საფინანსო-ეკონო-მიკური პრობლემები და ფისკალური დეც-ენტრალიზაციის აქტუალური საკითხები“

15.12.2013-15.10.2014

7 500

პროფ. ნიკოლოზ ჩიხლაძე

 

8

მომსახურების სფე-როს (სასტუმროების, რესტორნების, გასა-რთობი ცენტრების)  ბაზრის კვლევა ქ.ქუთაისში“

15. 12. 2013 – 15.10.2014

10 000

ასოც. პროფ. გოდერძი შანიძე

 

9

მიმზიდველობიდან ტურისტული შეთა-ვაზებების ინტეგრი-რებულ პაკეტებამდე: ტურიზმის მარკეტი-ნგული გეგმა თვით-მმართველი ქალაქ ქუთაისისა და მისი შემოგარენისათვის“

1.12.2014 – 1.10.2015

21 100

ასოც. პროფ. ნინო ხაზარაძე

საბოლოო დოკუმენტი მიეწოდა ქ.ქუთაისის მერიას ქალაქის განვითარების სტრატეგიაში ასახვის მიზნით

10

“სარეკომენდაციო საინვესტიციო წინა-დადებების და კონ-კრეტული შეთავაზ-ებების მომზადება ქალაქის ეკონომიკ-ური განვითარების სტრატეგიული გეგმის ფარგლებში

1.01.2016 – 1.10.2016

19 000

პროფ.

ლელა ქელბაქიანი

საბოლოო დოკუმენტი მიეწოდება ქ.ქუთაისის მერიას ქალაქის განვითარების სტრატეგიაში ასახვის მიზნით

11

კოალიციური კვლევითი პროექტი ქალაქ ქუთაისის და მისი მიმდებარე ტერიტორიების კონკურენტუნარიანობის შეფასება

01.05.2018-01.10.2018

 

დავით თვალთვაძე

(პროექტის „რეგიონების მხარდაჭერა მდგრადი განვითარებისთვის“ ფარგლებში, ლოტი 2. ქალაქი ქუთაისი და მისი მიმდებარე ტერიტორია/არეალი, #ENPI/2017/388-051, წამყვანი ორგანიზაცია ქუთაისის უნივერსიტეტი. „კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი" (CTC)