საბაკალავრო პროგრამები:

ბიზნესის ადმინისტრირება

ეკონომიკა

ტურიზმის მენეჯმენტი

 

სამაგისტრო პროგრამები:

საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი

საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმე

 

სადოქტორო პროგრამა:

ეკონომიკა