2019 წელს, ქუთაისის უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით  შეიქმნა მედიცინის ფაკულტეტი, რომელიც მზადაა მიიღოს ქართველი და უცხოელი სტუდენტები.

ფაკულტეტის მიზნად ისახავს კომპეტენტური, პაციენტის მიმართ გულისხმიერი და ზრუნვაზე ორიენტირებული ექიმების მომზადებას,  რომლებიც აღჭურვილნი იქნებიან თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების შესატყვისი ცოდნით და კლინიკური/კვლევითი უნარებით, რომლებიც აქტიურად იქნებიან ჩართულნი სწავლაში, სიცოცხლის მანძლზე და წვლილს შეიტანენ საზოგადოების კეთილდღეობაში.

 

დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა:

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი და კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი
პროგრამის მოცულობა: 360  კრედიტი (ECTS)
პროგრამის საფასური: 4500 ა.შ.შ დოლარი
პროგრამის სტატუსი: სააკრედიტაციოდ წარდგენილი
სწავლების ენა: ინგლისური

პროგრამის აღწერა

მედიცინის ფაკულტეტის დებულება

მედიცინის ფაკულტეტის დეპარტამენტები:

  • საბაზისო მეცნიერებების დეპარტამენტი
  • კლინიკური მეცნიერებების დეპარტამენტი