2019 წელს, ქუთაისის უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით  შეიქმნა მედიცინის ფაკულტეტი, რომელიც  მზადაა მიიღოს,  ქართველი და უცხოელი სტუდენტები, რომელთაც სურთ  მაღალკვალიფიციური სამედიცინო განათლება,   საერთაშორისო სტანდარტებითა და აკრედიტაციის გათვალისწინებით.

   ფაკულტეტი მიზნად ისახავს კომპეტენტური, თანაგრძნობის უნარის მქონე ექიმების ჩამოყალიბებას, რომლებიც აღჭურვილი იქნებიან საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ცოდნით, კვლევისა და კლინიკური უნარ-ჩვევებით. აღნიშნული ექიმები  ჩართული იქნებიან უწყვეტი განათლების პროცესში და ასევე საზოგადოებრივი კეთილდღეობის ფორმირებაში.

დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა:

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი და კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი
პროგრამის მოცულობა: 360  კრედიტი (ECTS)
პროგრამის საფასური: 4500 ა.შ.შ დოლარი
პროგრამის სტატუსი: სააკრედიტაციოთ წარდგენილი
სწავლების ენა: ინგლისური

პროგრამის აღწერა

მედიცინის ფაკულტეტის დებულება