ვაკანსია - სოციოლოგიური კვლევების სპეციალისტი


         შპს „ქუთაისის უნივერსიტეტის“ რექტორის 05/02/2019 წ. 92  ბრძანების თანახმად

განცხადება

კონკურსის გამოცხადების შესახებ შპს „ქუთაისის უნივერსიტეტის“ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში სოციოლოგიური კვლევების სპეციალისტის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად

 

კომპანიის დასახელება:

შპს „ქუთაისის უნივერსიტეტი“

ვაკანსიის დასახელება:

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური.

 სოციოლოგიური კვლევების სპეციალისტი, 1 (ერთი) ვაკანტური ადგილი.

განთავსების თარიღი / ბოლო ვადა:

2019 წლის 5 თებერვლიდან – 2019 წლის 19 თებერვლვლის ჩათვლით

მდებარეობა:

ქუთაისი

ტელეფონი:

+995 0431 24 52 97 (111);

საკონტ. პირი:

თინათინ მეფარიშვილი

განაკვეთი:

სრული

ენები:

 

ქართული ენის სრულყოფილად ცოდნა;

 სავალდებულოა ინგისური ენის ცოდნა

შრომის ანაზღაურება: დარიცხული 700  ლარი.

 

შპს ქუთაისის უნივერსიტეტი - ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება (უნივერსიტეტი) -  აცხადებს კონკურსს კვლევითი პროექტების მენეჯერის 1 (ერთი) ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 1. აუცილებელი: უმაღლესი მაგისტრი ან დოქტორი, ან მასტან გათანაბრებული ხარისხი; სპეციალობები:  განათლების ადმინისტრირება, ფსიქოლოგია
 2. სავალდებულოა ქართულ ენაზე წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის უნარი;
 3. სავალდებულოა ინგლისური ენის სულ ცოტა B2 დონეზე ცოდნა.
 4. სავალდებულოა: საოფისე პროგრამების ცოდნა: Microsoft office, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, internet, SPSS .
 5. სავალდებულოა: არანაკლებ 2 წლის სამუშაო გამოცდილება; სასურველია: საერთაშორისო პროგრამებში/პროექტებში მუშაობის გამოცდილება;

 

 

დამატებითი მოთხოვნები:

 - კომუნიკაცია,

-გამართულად წერა,

-თანამშრომლობა/ტოლერანტობა,

- კეთილსინდისიერება,

-შედეგზე ორიენტაცია,

-სოციალური კავშირების დამყარება,

-დარგობრივი ცოდნის გამოყენება, ანალიზი,

- ინოვაციურობა,  ინსტრუქციების და პროცედურების დაცვა,

-სტრესის მიმართ გამძლეობა.

 

სამუშაოს აღწერა :

 1. სამსახურის უფროსისგან დავალებების მიღება, შესასრულებელი სამუშაოს დაგეგმვა და შესრულება;
 2. ფოკუს ჯგუფების იდენტიფიცირება და შესაბამისი კვლევების კითხვარების შემუშავება, კვლევების ჩატარება, მიღებული მონაცემების შეგროვება, სტატისტიკური ანალიზი და შედეგების წარდგენა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსისთვის;
 3. გამოკითხვის ჩატარება სტუდენტთა შორის აკადემიური, მასწავლებელთა და მოწვეულ პროფესორ-მასწავლებელთა ცოდნის გადაცემის უნარის, დარგობრივი კომპეტენციის, პროგრამის კომპონენტის მართვის უნარისა და ა.შ. შეფასების მიზნით;
 4. აკადემიური პერსონალისთვის თვითშეფასების კითხვარის შემუშავება, გამოკითხვის ორგანიზება და მის საფუძველზე რეკომენდაციების გაცემა;
 5. კურსდამთავრებულებთან და პოტენციურ დამსაქმებლებთან შეხვედრის ორგანიზება და მათი შენიშვნების საფუძველზე რეკომენდაციების გაცემა;
 6. უნივერსიტეტის ვებგვერდზე შესაბამის განყოფილებაში თავისი კომპეტენციის ფარგლებში განსათავსებელი ინფორმაციის მომზადება;
 7. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში ჩატარებული სამუშაო შეხვედრების ოქმების შესრულება;
 8. საორგანიზაციო და საოფისე საქმიანობაში ჩართულობა;
 9. სამსახურის უფროსის/რექტორის მიერ გაცემული იმ დავალებების შესრულება, რომლებიც არ არის გაწერილი ამ დოკუმენტში, მაგრამ შედის მისი კომპეტენციის ფარგლებში;
 10. შესრულებული სამუშაოების ამსახველი ანგარიშის მომზადება და სამსახურის უფროსისთვის წარდგენა;
 11. სამსახურის ყოველწლიური ანგარიშის შემუშავებაში მონაწილეობა;

 

 

საკონკურსო თემატიკა

 

 1. საქართველოს კანონი „უმაღლესი განათლების შესახებ“;
 2. საქართველოს კანონი „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“;
 3. შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის წესდება;
 4. შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის შინაგანაწესი;
 5. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება;
 6. შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის საკანცელარიო და საარქივო საქმისწარმოების ინსტრუქცია;
 7. შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების და სამოქმედო გეგმები;
 8. საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის“ შესახებ

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის წარმოსადგენი საბუთებისა და მასალების ნუსხა:

 1. განცხადება შპს „ქუთაისის უნივერსიტეტის“ რექტორისადმი, ხოლო

                ელექტრონულად წარმოდგენის შემთხვევაში თემის ველში ვაკანსიის დასახელების

                მითითება;

 1. კონკურსანტის პროფესიული ბიოგრაფია (CV);
 2. სამუშაო გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია
 3. კონკურსანტის მოქალაქეობის დამადასტურებელი საბუთი (საქართველოს

         მოქალაქისთვის - პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, მოქალაქეობის არმქონე

         პირთათვის - ბინადრობის მოწმობა) და მისი ყველა შევსებული გვერდის ქსეროასლი;

 1. ბაკალავრის/მაგისტრის დიპლომი, ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი და მისი ყველა შევსებული გვერდის ქსეროასლი;
 2. არსებობის შემთხვევაში - ინგლისური ენის B2, ან უფრო მაღალ დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (თუ სერთიფიკატი ან ცნობა უცხოენოვანია, თან უნდა ახლდეს სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე);
 3. სპეციალობით კვალიფიკაციის ამაღლების დამადასტურებელი დოკუმენტები (სერტიფიკატი, დიპლომი, მოწმობა);
 4. სამოტივაციო წერილი;
 5. ორი ფერადი ფოტოსურათი ზომით 3x4 სმ ნაბეჭდი სახით, ან ელექტრონული ფორმით;
 6. ერთი CD დისკი, რომელზეც pdf ფორმატითაა ჩაწერილი საბუთების იმ ნაწილების დასკანერებული ასლები, რომელთა ქსეროასლებიცაა წარმოდგენილი (დოკუმენტაციის პირადად წარმოდგენის შემთხვევაში)
 7. pdf ფორმატის ერთი ფაილი რომელიც მოიცავს მოიცავს ყველა წარმოსადგენი საბუთის ელექტრონულ (დასკანერებულ) ასლს.

 

საკონკურსო საბუთების/მასალების წარმოდგენის პირობები:

 • კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველმა საბუთები უნდა წარმოადგინონ პირადად, ან ელექტრონულად 2019 წლის 5 თებერვლიდან – 2019 წლის 19 თებერვლვლის ჩათვლით სამუშაო დღეებში, 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე, შპს „ქუთაისის უნივერსიტეტის“ კანცელარიაში (მის.: ქუთაისი, ა. წერეთლის ქ. #13, მეორე სართული), ან hr@unik.edu.ge -ზე (სადაც თემის ველში მიეთითება ვაკანსიის დასახელება). 
 • საბუთები შემოწმდება წარმოდგენისთანავე. ხარვეზის გამოვლენის შემთხვევაში ყველა წარმოდგენილი საბუთი/მასალები უბრუნდება კონკურსანტს.

 

კონკურსის პირობები, კონკურსი მოიცავს:

 1. საბუთების გადარჩევა

(რაც მოიცავს, კონკურსანტის კვალიფიკაციის შემოწმებას კონკურსის პირობებთან წარმოდგენილი საბუთების მიხედვით)

 1. გასაუბრება.

 

დამატებითი ინფორმაცია:

გასაუბრების ეტაპზე გადავლენ მხოლოდ ის კანდიდატი, რომლებიც დააკმაყოფილებს დადგენილ მოთხოვნებს. გასაუბრებაზე მონაწილეობის მისაღებად დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატთან (მის მიერ განაცხადში ან CV-ში მითითებული ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით). კანდიდატი რომლის მონაცემებიც არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს, მათ შორის სავალდებულოდ ასატვირთი დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის არასრულყოფილად წარდგენის შემთხვევაში, ვერ გააგრძელებს კონკურსში მონაწილეობას.

გასაუბრების დროისა და თარიღის შესახებ კანდიდატებს ეცნობება დამატებით (მის მიერ განაცხადში ან CV-ში  მითითებული ტელეფონის, ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით)

კონკურსის გამარჯვებულს საკონკურსო კომისია გამოავლენს არაუგვიანეს 2019 წლის 1 მარტამდე.
არქივის ძებნა
კატეგორიები
facebook